USC - Urz¹d Stanu Cywilnego

 

Urodzenia

Zg³oszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

Nadanie dziecku nazwiska mê¿a matki lub ¿ony ojca

Oœwiadczenie o uznaniu ojcostwa

 

Ma³¿eñstwa

Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego (œlub cywilny)

Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (œlub konkordatowy)

 

Zgony

Zg³oszenie (rejestracja) zgonu

 

Inne sprawy USC

Wydanie odpisu i zaœwiadczenia z rejestru stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wydanie zaœwiadczenia z ksi¹g stanu cywilnego

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska