Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

(w m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (w zł)

Wysokość wadium (w zł)

1

938

KW działki

SW1D/00041765/1

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, obręb Środkowe, ul. Ogrodowa 98B

Opis nieruchomości:

Udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 9  o powierzchni użytkowej 46,60 m2, położonego na IV piętrze w budynku nr 98B przy ul. Ogrodowej w Pieszycach

Stan techniczny lokalu średni.

Brak księgi wieczystej.

1735

MW.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej(1)

100.000,-

10.000,-

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 22.03.2022 r.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  4 maja 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>