Wstęp deklaracji

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  http://www.pieszyce.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
ul. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
Tel: 74 836 72 30

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach dla strony pieszyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa pieszyce.pl spełnia wymagania w 89,91%.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisówniektóryh zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składniowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP.

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 22, 58-250 Pieszyce.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście główne od ul. Tadeusza Kościuszki, drugie od ul. Adama Mickiewicza. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.