Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 30 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

PORZ膭DEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Podzi臋kowania dla Pani Teresy Kwiatek za d艂ugoletni膮 prac臋 na rzecz lokalnej spo艂eczno艣ci.
5. Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.
6. Informacja dot. z艂o偶onych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za 2021 rok.
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 67/2022).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce, gromadz膮cych dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (projekt nr 68/2022).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (projekt nr 69/2022).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Pieszycach na rok 2023 (projekt nr 70/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Zwi膮zku Powiatowo-Gminnego 鈥濻OWIOG脫RSKIE AUTOBUSY鈥 (projekt nr 71/2022).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Powiatowo-Gminnego 鈥濻OWIOG脫RSKIE AUTOBUSY鈥 (projekt nr 72/2022).
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ