Centrum Usług Społecznych w Pieszycach planuje aplikować o środki w rozpoczętym właśnie naborze wniosków do przyszłorocznego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia.
Potrzebujący pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub chcące zostać asystentem osoby niepełnosprawnej prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Pieszycach. Dokonane rozeznanie pozwoli właściwie zaplanować budżet programu.

Asystent przysługuje:
- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika:
- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
- wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (warunkowo)
Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na czym polega praca asystenta:
- towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w wyjściach z domu
- pomocy w zrobieniu zakupów z osoba niepełnosprawną
- załatwianiu spraw urzędowych
- wspólnym wykonywaniu codziennych czynności.

Osoby zainteresowane raz jeszcze zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Pieszycach, tel.: 74 832 52 45