Centrum Usług Społecznych w Pieszycach jak w latach ubiegłych planuje aplikować o środki w rozpoczętym właśnie naborze wniosków do przyszłorocznego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Potrzebujący pomocy w ramach opieki wytchnieniowej lub chcące zostać opiekunem prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Pieszycach. Dokonane rozeznanie pozwoli właściwie zaplanować budżet programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (czyli osoby zaliczone przez ZUS do całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub do I grupy inwalidzkiej) O opiekę wytchnieniową mogą ubiegać się:
- opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia (w programu nie ma informacji o potrzebie posiadania punktów 7. i 8.)
- opiekunowie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ze stopniem znacznym. (Jeśli stopień jest umiarkowany lub lekki dyskwalifikuje to z programu.)
- opiekunowie osób zaliczonych przez ZUS jako osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji lub pracy, i zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Do programu nie jest brany pod uwagę dochód.

Przysługuje on każdemu opiekunowi dziecka z orzeczeniem, lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, niezależnie od dochodów Osoby Niepełnosprawnej czy dochodów jej Opiekuna.
Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną - nie ma wymogu dla opiekuna by był na świadczeniu pielęgnacyjnym.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym.
- osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Osoby zainteresowane raz jeszcze zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Pieszycach, tel.: 74 832 52 45 lub osobiście w siedzibie Centrum ul. Kopernika 124.