Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, kt贸ra odb臋dzie si臋 28 wrze艣nia 2022 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

PORZ膭DEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2022 roku.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 58/2022).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 59/2022).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego w cz臋艣ci nale偶nej do kompetencji Gminy Pieszyce jako organu prowadz膮cego przedszkola i szko艂y podstawowe (projekt nr 60/2022).
8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ