15.09.2022 - Ogłoszenie o zmienie wyniku postępowania pn.: Przygotowanie i dostawa gadżetów reklamowych w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 pn. ,,Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik” - Ogłoszenie o wyniku postępowania >>>

---

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Przygotowanie i dostawa gadżetów reklamowych w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 pn. ,,Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik”.

 Do upływu terminu składania ofert, tzn.: do dnia 24.08.2022 r. do godz.12:00 złożono 12 ofert. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi tabela poniżej.

Kryterium wyboru oferty była cena (waga 100%)

Wybrano ofertę nr 11
Mirosław Komin MK Studio Agencja Reklamowa
Os. Jana III Sobieskiego 7/46
60-688 Poznań

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu, uzyskała największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Zbiorcze zestawienie ofert i liczby punktów w kryterium oceny stanowi tabela w załączniku poniżej.

Ogłoszenie o wyniku postępowania >>>