Informacje dot. programu priorytetowego 鈥濩zyste Powietrze鈥 w zakresie dofinansowania z prefinansowaniem.

 1. Zmiana programu priorytetowego 鈥濩zyste Powietrze鈥(dalej PPCP) b臋dzie obejmowa艂a cz臋艣膰 2) i 3) PPCP, czyli beneficjent贸w uprawnionych do podwy偶szonego i najwy偶szego poziomu dofinansowania w zakresie:
  1. mo偶liwo艣ci wnioskowania o dofinansowanie z prefinansowaniem,
  2. mo偶liwo艣ci uzyskania wy偶szej o 10 maksymalnej kwoty dotacji.
 1. Uruchomienie naboru programu po zmianie dot. uruchomienia prefinansowania zaplanowane jest na  07.2022 r.  鈥  wy艂膮cznie  dla  nowych  beneficjent贸w  sk艂adaj膮cych  wniosek o dofinansowanie w ramach programu.
 1. Okres realizacji przedsi臋wzi臋cia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesi臋cy od daty z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie.
 1. Wnioski o dofinansowanie b臋d膮 sk艂adane wy艂膮cznie za po艣rednictwem Generatora Wniosk贸w o Dofinansowanie (GWD). W GWD beneficjent b臋dzie mia艂 do wyboru osobny formularz dla wniosku o dotacj臋 z Po wype艂nieniu wniosku w GWD beneficjent b臋dzie m贸g艂:
 • podpisa膰 wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przes艂a膰 go automatycznie za po艣rednictwem wskazanego serwisu do w艂a艣ciwego wojew贸dzkiego funduszu ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej (wfo艣igw) na wyznaczon膮 skrzynk臋 podawcz膮 ePUAP albo
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego (po przes艂aniu wersji elektronicznej wniosku za pomoc膮 GWD) wydrukowa膰 formularz wniosku, r臋cznie podpisa膰 i przes艂a膰 poczt膮 lub przekaza膰 za po艣rednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 1. Ocena wniosk贸w z prefinansowanie b臋dzie si臋 odbywa艂a w terminie do 14 dni kalendarzowych (+ ew. uzupe艂nienie wniosku o dotacj臋 z prefinansowaniem 鈥 10 dni roboczych).
 1. Prefinansowanie stanowi wyp艂at臋 przez wfo艣igw przyznanej beneficjentowi cz臋艣ci lub ca艂o艣ci dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach okre艣lonych w programie.
 1. Warunkiem przyznania dofinansowania i wyp艂aty zaliczki jest przed艂o偶enie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
 1. za艣wiadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 cz臋艣ci 2) i cz臋艣ci 3) programu (dot. potwierdzenia przeci臋tnego miesi臋cznego dochodu beneficjenta na jednego cz艂onka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasi艂ku sta艂ego, zasi艂ku okresowego, zasi艂ku rodzinnego lub specjalnego zasi艂ku opieku艅czego;
 2. zawartej/zawartych z wykonawc膮/ wykonawcami umowy/ um贸w na realizacj臋 danego zakresu przedsi臋wzi臋cia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomi臋dzy wnioskodawc膮 a wykonawc膮 zgodnie z warunkami wynikaj膮cymi z Programu, kt贸rych przedmiotem s膮 us艂ugi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsi臋wzi臋ciu realizowanym w ramach Programu);
 1. Zaliczka mo偶e by膰 wyp艂acona maksymalnie do wysoko艣ci 50% przyznanej dotacji przypadaj膮cej na dany zakres przedsi臋wzi臋cia zawarty w danej umowie z wykonawc膮, przy czym suma wszystkich wyp艂aconych zaliczek nie mo偶e przekroczy膰 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia wynikaj膮cej z wniosku o dofinansowanie.
 1. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wyp艂acona bezpo艣rednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcze艣niej ni偶 14 dni przed dat膮 rozpocz臋cia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawc膮.
 1. Pozosta艂a cz臋艣膰 dofinansowania przypadaj膮cego na dany zakres przedsi臋wzi臋cia zawarty w danej umowie z wykonawc膮 (umowach z wykonawcami) zostanie wyp艂acona bezpo艣rednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i z艂o偶eniu przez beneficjenta wniosku o p艂atno艣膰.
 1. Beneficjent zobowi膮zany jest przedstawi膰 wraz z wnioskiem o p艂atno艣膰 potwierdzenie op艂acenia wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, kt贸ry stanowi r贸偶nic臋 pomi臋dzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsi臋wzi臋cia a kwot膮 dotacji udzielon膮 beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z programem, przypadaj膮cego na umow臋 z wykonawc膮.
 1. Wyp艂ata nale偶nej kwoty dotacji (w tym rozliczenie prefinansowania po wcze艣niej wyp艂aconej zaliczce) nast膮pi w maksymalnie trzech cz臋艣ciach na podstawie z艂o偶onego przez beneficjenta wniosku o p艂atno艣膰, na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy beneficjenta w terminie 30 dni od daty wp艂ywu do wfo艣igw kompletnego i prawid艂owo wype艂nionego wniosku o p艂atno艣膰 wraz z wymaganymi dokumentami.
 1. Beneficjentom zostanie udost臋pniony wz贸r umowy z wykonawc膮, kt贸ry beneficjent b臋dzie m贸g艂 wykorzysta膰 do uregulowania stosunku prawnego z wykonawc膮. Wykorzystanie wzoru umowy jest dobrowolne, umowy o innej tre艣ci uzgodnionej mi臋dzy wykonawc膮 a beneficjentem r贸wnie偶 mog膮 stanowi膰 podstaw臋 wyp艂aty zaliczki, o ile nie stoj膮 w sprzeczno艣ci z wymogami programu.
 1. Wyboru wykonawcy (贸w) realizuj膮cych przedsi臋wzi臋cie dokonuje beneficjent na w艂asne ryzyko.
 1. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawc膮 powinien dawa膰 realn膮 mo偶liwo艣膰 realizacji przedsi臋wzi臋cia w terminie zgodnym z programem.
 1. Wykonawca, z kt贸rym beneficjent podpisuje umow臋 musi dzia艂a膰 na rynku us艂ug budowlanych, remontowych lub monta偶owych co najmniej 1 rok albo posiada膰 do艣wiadczenie w realizacji co najmniej pi臋ciu inwestycji dla beneficjent贸w w programie priorytetowym 鈥濩zyste Powietrze鈥.

Wprowadzone zmiany dotycz膮 mo偶liwo艣ci otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadaj膮cej dla danego wykonawcy, kt贸re b臋dzie wyp艂acane bezpo艣rednio na jego konto, zgodne z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu. Nowe rozwi膮zanie jest skierowane do beneficjent贸w 2) i 3) cz臋艣ci Programu priorytetowego 鈥濩zyste Powietrze鈥 i b臋dzie dost臋pne dla nowych os贸b sk艂adaj膮cych wniosek o dofinansowanie.

Wszelkie informacje, w tym o og艂oszeniu naboru, zamieszczane s膮 na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojew贸dzkich funduszy ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej.

Przedmiotowy materia艂 dost臋pny jest te偶 na stronie BIP Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego https://bip.dolnyslask.pl/m,1805,ochronasrodowiska.html pkt. 38 鈥濩zyste powietrze鈥