Ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odbędzie się 29 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 74/2021).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 75/2021).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 77/2021).
8. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej.
11. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju o projekcie uchwały budżetowej.
12. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 76/2021).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pieszycach do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (projekt nr 78/2021).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pieszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (projekt nr 79/2021).
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkoły prowadzonych przez gminę Pieszyce, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2022 r. (projekt nr 80/2021).
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (projekt nr 82/2021).
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Pieszyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (projekt nr 83/2021).
20. Postanowienie proceduralne nr 1/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 29 grudnia 2021 roku.
21. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ, a w dniu sesji obrady na żywo można oglądać poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE