Ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odb臋dzie si臋 29 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzier偶oniowskiej.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 74/2021).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 75/2021).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 77/2021).
8. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
10. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
11. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
12. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
13. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 76/2021).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Centrum Us艂ug Spo艂ecznych w Pieszycach do prowadzenia spraw z zakresu 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym (projekt nr 78/2021).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Centrum Us艂ug Spo艂ecznych w Pieszycach do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotycz膮cych zrycza艂towanego dodatku energetycznego (projekt nr 79/2021).
17. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szko艂y prowadzonych przez gmin臋 Pieszyce, specjalno艣ci i form kszta艂cenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez uczelnie i plac贸wki doskonalenia nauczycieli w 2022 r. (projekt nr 80/2021).
18. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (projekt nr 82/2021).
19. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Pieszyce w Zgromadzeniu Zwi膮zku Gmin Powiatu Dzier偶oniowskiego 鈥瀂GPD-7鈥 (projekt nr 83/2021).
20. Postanowienie proceduralne nr 1/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 29 grudnia 2021 roku.
21. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ, a w dniu sesji obrady na 偶ywo mo偶na ogl膮da膰 poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE