Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zwołał kolejną sesję, która odbędzie się 27 października 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Początek obrad o godzinie 14:00.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 (projekt nr 58/2021).
6. Projekt uchwały rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2021 rok (projekt nr 59/2021).
7. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 57/2021).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 56/2021).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego Nr 1 w Pieszycach i nadaniu jej statutu (projekt nr 60/2021).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 61/2021).
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami można zapoznać się tutaj, a w dniu sesji obrady na żywo można oglądać poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE