Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego do składania w biurze Związku, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, w terminie do 3 września 2021 r. wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Związek Gmin po uzyskaniu od Państwa wniosków i sporządzeniu inwentaryzacji, złoży wniosek o dofinansowanie na ten cel do NFOŚiGW.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do wyznaczonych miejsc zbiórki odpadów. Planowany termin odbioru folii rolniczej  to IV kwartał 2021 roku.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Związek Gmin do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1 tonę usuwanych odpadów. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wzór wniosku można pobrać w biurze Związku oraz ze strony internetowej www.zgpd7.pl

Pobierz wniosek >>>