Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz.: 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Pieszyce" (projekt nr 48/2021).

5. Informacja dot. zmian organizacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

6. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2020/2021.

7. Informacja dot. stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach i nadaniu jej statutu (projekt nr 50/2021).

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 51/2021).

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 45/2021).

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjecia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2019-2023 (projekt nr 46/2021).

12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań zwiazanych z utrzymaniem urzadzeń wodnych na terenie Gminy Pieszyce i partycypacji w kosztach ich utrzymania w 2021 roku (projekt nr 47/2021).

13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Środkowe – Dorotka – Piskorzów Górny (projekt nr 52/2021).

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieszyce (projekt nr 49/2021).

15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.