W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Gmina Pieszyce otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bratoszów poprzez budowę oświetlenia ulicznego”.

bratoszow oswietlenie 2


Zadanie to wpisuje się w Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Bratoszów pkt C Jakość życia – 2 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 2.2. Doświetlenie miejscowości.

Projekt zakłada budowę oświetlenia drogowego w rejonie od stawu w Bratoszowie w kierunku Pieszyc Dolnych. Będzie to budowa całkowicie nowego oświetlenia, bowiem na terenie, na którym będzie realizowana inwestycja, oświetlenie nie istnieje. Zakres projektu obejmuje wykonanie kablowej linii oświetlenia oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Budowa oświetlenia wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bratoszów oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Pod koniec sierpnia planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, tak by można było z pracami ruszyć już we wrześniu. Zakładamy, że prace zostaną zakończone w październiku br.

Na powyższe zadanie Gminie Pieszyce została przyznana dotacja w wysokości 26 417,00 zł.

 

bratoszow oswietlenie 3