Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz.: 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 35/2021).
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2021/2022 (projekt nr 36/2021).
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/83 Miejskiej Rady Narodowej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 1983 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Pieszyce (projekt nr 37/2021).
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjecia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pieszyce, przyjetego uchwałą Nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pieszyce ( projekt nr 38/2021).
 1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pieszyce na lata 2021-2025” (projekt nr 39/2021).
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce (projekt nr 40/2021).
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 41/2021).
 1. Deklaracja Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska dot. przeznaczenia działki nr 132/2 – obręb Pieszyce Środkowe
 1. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.