Czym ogrzewasz swój budynek?sposob
Zgłoś to do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić źródło ciepła, którym ogrzewa swoją nieruchomość.

Proces składania deklaracji
Pierwszym uruchomionym elementem, który zacznie działać w systemie będzie funkcjonalność umożliwiająca składanie deklaracji (za pomocą prostego, elektronicznego formularza) o użytkowanych źródłach ciepła lub spalania paliw. Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych – przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie dane będą wprowadzane do systemu?
W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust.1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia , o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy. Decydującym kryterium wpisu budynku do systemu w przypadku kopciuchów pozostaje bowiem moc cieplna źródła spalania paliwa – nie większa niż 1 MW. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte również takie budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW.


Terminy dla właścicieli/zarządców
W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.
W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

 

Co w przypadku kiedy właściciel ma dwa źródła ogrzewania?
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych i weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

 POBIERZ DEKLARACJĘ >>>

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

 

Opracowano na podst. mat. GUNB