14 lutego 2022 roku ruszy艂 nab贸r wniosk贸w o udzielenie dotacji ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy do trwa艂ej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zb贸偶, s艂oma, pellety, wierzba energetyczna).


Warunkiem udzielenia dotacji jest z艂o偶enie kompletnego i prawid艂owo wype艂nionego wniosku. Wszelkie dzia艂ania zwi膮zane ze zmian膮 sposobu ogrzewania, aby zosta艂y zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zosta膰 podj臋te po podpisaniu stosownej umowy pomi臋dzy mieszka艅cem a gmin膮.

Wnioski kompletne wraz z wymaganymi za艂膮cznikami nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej, na formularzu wniosku okre艣lonym w za艂膮czniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce.
Dofinansowanie przyznawane b臋dzie wg kolejno艣ci sk艂adania wniosk贸w do czasu wyczerpania 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na ten cel w bud偶ecie gminy na rok 2022.
Wnioskodawca mo偶e uzyska膰 dotacj臋 w wysoko艣ci 50 % udokumentowanych i poniesionych koszt贸w na zakup nowego 藕r贸d艂a ciep艂a, jednak nie wi臋cej ni偶
1 500 z艂.

 

Za艂膮cznik nr 1 do Uchwa艂y Nr XIV/110/2019
Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce.

1. Dotacja celowa z bud偶etu Gminy Pieszyce, zwana dalej dotacja jest udzielana na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce, obejmuj膮cych trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zb贸偶, s艂oma, pellety, wierzba energetyczna).
2. Poprzez trwa艂膮 zmian臋 ogrzewania rozumiane jest ca艂kowita likwidacja dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym poprzez jego wyburzenie lub wymontowanie.
3. W przypadku piec贸w przedstawiaj膮cych wysokie walory estetyczne lub piec贸w obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮 dopuszcza si臋 jedynie od艂膮czenie pieca od przewodu kominowego, po艣wiadczonego opini膮 kominiarsk膮.
4. Ilekro膰 w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Nieruchomo艣ci 鈥 rozumie si臋 przez to lokal mieszkalny, lub budynek wielorodzinny z wyodr臋bnionymi lokalami mieszkalnymi;
b) Wnioskodawca 鈥 rozumie si臋 przez to podmiot ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie dotacji
c) Gmina 鈥 rozumie si臋 przez to Gmin臋 Pieszyce
d) Przedsi臋wzi臋cie 鈥 rozumie si臋 przez to dzia艂anie inwestycyjne, kt贸rego skutkiem jest trwa艂a wymiana kot艂a lub pieca w臋glowego na ekologiczne 藕r贸d艂o ciep艂a spe艂niaj膮ce warunki opisane w niniejszych zasadach; wymiana nie dotyczy zmiany pieca na ekogroszek na ekologiczne 藕r贸d艂o ciep艂a;
e) Koszty kwalifikowane 鈥 rozumie si臋 przez to udokumentowane fakturami koszty przedsi臋wzi臋cia poniesione w okresie obowi膮zywania umowy na dofinansowanie
5. Do otrzymania dotacji nie kwalifikuj膮 si臋 nieruchomo艣ci wykorzystywane sezonowo oraz budynki w budowie.
6. Dotacja celowa, o kt贸rej mowa w pkt. 1 udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomo艣ci.
7. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest brak zad艂u偶enia finansowego Wnioskodawcy w stosunku do Gminy.
8. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszcze艅, w szczeg贸lno艣ci py艂贸w z piec贸w oraz kot艂owni opalanych paliwem sta艂ym w臋glowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowi膮cych o przekroczeniu standard贸w powietrza na terenie gminy Pieszyce.
9. Wnioskodawca dokonuje we w艂asnym zakresie i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 doboru ekologicznego ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak r贸wnie偶 zapewnia realizacj臋 wymiany kot艂a zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na Wnioskodawcy spoczywa tak偶e obowi膮zek przygotowania pod wzgl臋dem formalnym tj. powinien posiada膰 wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody.
10. Dotacja, o kt贸rej mowa w pkt. 1 mo偶e by膰 udzielona:
a) osobom fizycznym, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami lokali mieszkalnych, ich najemcami lub u偶ytkownikami (za zgod膮 w艂a艣ciciela), po艂o偶onych na terenie gminy Pieszyce;
b) osobom fizycznym, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami lokali mieszkalnych, ich najemcami lub u偶ytkownikami (za zgod膮 w艂a艣ciciela), po艂o偶onych na terenie gminy Pieszyce, kt贸rzy b臋d膮c przedsi臋biorcami nie prowadz膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej w lokalu, w kt贸rym nast膮pi realizacja zadania inwestycyjnego;
c) wsp贸lnotom mieszkaniowym w domach wielorodzinnych, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego polegaj膮cego na trwalej likwidacji wsp贸lnego dla ca艂ej nieruchomo艣ci (dotyczy nieruchomo艣ci, w kt贸rych znajduje si臋 kilka lokali mieszkalnych) systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym.
11. Dotacja celowa mo偶e by膰 udzielona wy艂膮cznie na dofinansowanie koszt贸w koniecznych do realizacji przedsi臋wzi臋cia, obejmuj膮cych:
a) zakup i monta偶 nowego 藕r贸d艂a ogrzewania tj. kot艂贸w, piec贸w, z gwarancj膮, kt贸re zosta艂y u偶yte i zamontowane po raz pierwszy, a tak偶e spe艂niaj膮cych wszelkie normy i posiadaj膮cych dopuszczenie do u偶ytkowania na terenie Polski oraz musza posiada膰 certyfikat zgodno艣ci CE
b) zakup, monta偶, wymiana lub modernizacja instalacji zwi膮zanej z nowym ekologicznym 藕r贸d艂em ogrzewania;
c) modernizacj臋 systemu odprowadzania spalin niezb臋dnego do prawid艂owego funkcjonowania nowego ekologicznego systemu ogrzewania.
12. Dotacje nie mog膮 by膰 wykorzystywane na:
a) zakup urz膮dze艅 grzewczych przeno艣nych, niestanowi膮cych trwa艂ego wyposa偶enia nieruchomo艣ci;
b) budow臋 zewn臋trznych sieci ciep艂owniczych, energetycznych, gazowych, na biomas臋;
c) zmian臋 ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze;
d) instalacj臋 w nieruchomo艣ci systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach);
e) instalacj臋 ogrzewania w nieruchomo艣ci, w kt贸rych nie by艂o 偶adnego ogrzewania;
f) dokumentacj臋 sporz膮dzan膮 w ramach przygotowania przedsi臋wzi臋cia (np. projekt budowlany), robocizn臋 w艂asn膮 wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezb臋dnych zg艂osze艅, uzgodnie艅, pozwole艅 itp. wymaganych odr臋bnymi przepisami prawa.
13. Kwota dotacji wynosi膰 b臋dzie:
a) w przypadku lokali mieszkalnych do wysoko艣ci 50% udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie wi臋cej ni偶 1.500,00 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c pi臋膰set z艂otych);
b) w przypadku wsp贸lnot mieszkaniowych w domach wielorodzinnych do wysoko艣ci 50% udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie wi臋cej ni偶 4.000,00 z艂 (s艂ownie: cztery tysi膮ce z艂otych).
14. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce rozpatrywane b臋d膮 w systemie ca艂orocznym, na bie偶膮co, do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku bud偶etowym. O kolejno艣ci udzielenia dotacji decyduje kolejno艣膰 wp艂ywaj膮cych wniosk贸w.
15. Wnioski rozpatrywane b臋d膮 pod warunkiem ich kompletno艣ci. Wnioski niekompletne lub nieprawid艂owo wype艂nione zostan膮 odrzucone. Wnioskodawca pisemnie zostanie powiadomiony o odrzuceniu wniosku.
16. Prawid艂owe i kompletne wnioski, po weryfikacji, kt贸re nie otrzymaj膮 w danym roku dofinansowania b臋d膮 przesuwane do wyp艂aty na rok kolejny, w miar臋 wielko艣ci kolejnej puli 艣rodk贸w przeznaczonych na ten cel z bud偶etu Gminy.
17. Wnioski kompletne wraz z wymaganymi za艂膮cznikami nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej, na formularzu wniosku okre艣lonym w za艂膮czniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce. Z艂o偶enie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
18. Za艂膮czniki do wniosku mog膮 by膰 sk艂adane w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wnioskodawc臋. Gmina ma prawo za偶膮da膰 okazania orygina艂u ww. dokument贸w.
19. Rozpatrzenie wniosk贸w nast膮pi na podstawie za艂膮czonych dokument贸w do wniosku oraz wizji w miejscu planowanego zadania inwestycyjnego potwierdzaj膮cej istnienie i u偶ytkowanie przez wnioskodawc臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym. Oceny formalnej i merytorycznej z艂o偶onych wniosk贸w dokona Komisja ds. udzielania dotacji, powo艂ana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, zwana dalej Komisj膮, sporz膮dzaj膮c pisemny protok贸艂 i opiniuj膮c z艂o偶one wnioski do otrzymania dotacji wed艂ug niniejszych zasad.
20. Z tytu艂u braku zakwalifikowania wniosku do dotacji 鈥 wnioskodawcy nie przys艂uguje 偶adne roszczenie od Gminy Pieszyce.
21. Kryterium oceny wniosk贸w:
- poprawno艣膰 i kompletno艣膰 wniosku
- stopie艅 rozwi膮zania problemu
- czas realizacji.
22. Dotacja zostanie udzielona na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Gmin臋 z wnioskodawc膮 i zrealizowaniu przedsi臋wzi臋cia. Okres kwalifikowalno艣ci koszt贸w rozpoczyna si臋 z dniem podpisania umowy wnioskodawcy z Gmin膮. Za dat臋 poniesienia koszt贸w uznaje si臋 dat臋 wystawienia faktury.
23. Wyp艂ata dotacji nast臋puje po protokolarnym odbiorze prac i przyj臋ciu rozliczenia wykonania zadania inwestycyjnego, kt贸rego dokonuje Komisja.
24. Gmina Pieszyce zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawid艂owo艣ci eksploatacji nowego ekologicznego ogrzewania w przeci膮gu 5 lat od dnia przekazania 艣rodk贸w. W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w eksploatacji, zaprzestania eksploatacji lub powrotu do ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym przez Dotowanego zastrzega si臋 prawo 偶膮dania zwrotu przekazanych 艣rodk贸w finansowych. Uprawnienie 偶膮dania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z up艂ywem 5 lat od daty przekazania 艣rodk贸w dofinansowania.
25. Dotacja nie mo偶e pokrywa膰 wydatk贸w finansowanych przez inne podmioty (zakaz podw贸jnego finansowania).

WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋cia zwi膮zanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce