W 艣rod臋 30 grudnia 2020 r. odb臋dzie si臋 ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady odb臋d膮 si臋 stacjonarnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 鈥 Centrum Kultury w Pieszycach. Pocz膮tek obrad o godzinie 14:00.
Najwa偶niejszym punktem sesji b臋dzie uchwalenie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2021 rok, a w uroczystej cz臋艣ci obrad zostan膮 z艂o偶one podzi臋kowania p. Marcie Brzuszkiewicz 鈥 skarbnikowi Gminy Pieszyce.

PORZ膭DEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 55/2020).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 56/2020 ).
6. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
8. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
9. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
10. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
11. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 57/2020).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 58/2020 ).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (projekt nr 59/2020).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2021 (projekt nr 60/2020).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 64/2020).
17. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at w 2021 roku pobieranych przez plac贸wki doskonalenia nauczycieli, szko艂y wy偶sze oraz inne podmioty, kt贸rych zadania statutowe obejmuj膮 doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 65/2020)
18. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie odwolania Skarbnika Gminy (projekt nr 61/2020).
19. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie powolania Skarbnika Gminy (projekt nr 62/2020).
20. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Pieszycach.
21. Postanowienie proceduralne nr 1/2020 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2020 roku.
22. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicz膮cy
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat