Zadanie realizowane było od czerwca 2019 r. Inwestycja obejmowała rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i budową infrastruktury technicznej w tym:
 
- powierzchnia budynku powiększona została z 359,58 m2 do 439,08 m2. Powstały dodatkowe pomieszczenia dla kuchni wraz z kotłownią oraz pomieszczeniami klubu sportowego – rozbudowa szatni,
- budynek zyskał zadaszoną część dla kibiców
- przebudowano istniejący stropodach na dach drewniany dwuspadowy,
- wykonano instalacje wewnętrzne (wod.-kan., c.w.u., c.o., instalacje gazu, wentylacji oraz instalacje elektryczną),
- przy budynku zainstalowano zbiornik na gaz płynny,
- wybudowano przykanalik kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku
- ocieplono budynek metodą mokrą
- wykonano opaskę z kostki betonowej.
 
Wartość zadania wyniosła 1 300 000 zł z czego 500 000 zł to kwota dofinansowania z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Pieszyce pozyskała również środki w wysokości 30 000 zł na „Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Piskorzowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Łączna wartość zadania ok. 60 000 zł.