Szanowni Rodzice, Uczniowie, S艂uchacze

przypominamy, 偶e od dnia 1 wrze艣nia 2020 roku mo偶na sk艂ada膰 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

StypendiaNews

Termin i miejsce sk艂adania wniosk贸w:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego nale偶y z艂o偶y膰 w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach przy ulicy Kopernika 124, w terminie od 1 do 15 wrze艣nia 2020r., a w przypadku:
鈥 uczni贸w i s艂uchaczy szk贸艂, w kt贸rych zaj臋cia dydaktyczno 鈥 wychowawcze rozpoczynaj膮 si臋 w pierwszym, powszednim dniu lutego 鈥 do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
鈥 s艂uchaczy kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych 鈥 do dnia 15 pa藕dziernika danego roku szkolnego

Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek?
鈥 rodzice, opiekunowie prawni niepe艂noletniego ucznia,
鈥 pe艂noletni ucze艅,
鈥 dyrektor szko艂y,
鈥 stypendium szkolne mo偶e by膰 tak偶e przyznane z urz臋du.

Kto mo偶e otrzyma膰?
鈥 Uczniowie szk贸艂 publicznych, niepublicznych i niepublicznych szk贸艂 artystycznych o uprawnieniach publicznych szk贸艂 artystycznych oraz s艂uchacze kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych - do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia;
鈥 Wychowankowie publicznych i niepublicznych o艣rodk贸w rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki, nie d艂u偶ej ni偶 do 25. roku 偶ycia.

Stypendium szkolne mo偶e otrzyma膰 ucze艅 znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie, w szczeg贸lno艣ci gdy w rodzinie wyst臋puje: bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, ci臋偶ka lub d艂ugotrwa艂a choroba, wielodzietno艣膰, brak umiej臋tno艣ci wype艂niania funkcji opieku艅czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak偶e gdy rodzina jest niepe艂na lub wyst膮pi艂o zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe
Miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia uprawniaj膮ca do ubiegania si臋 o stypendium szkolne nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 528,00 z艂 netto na osob臋 w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej).

Za doch贸d uwa偶a si臋 sum臋 miesi臋cznych przychod贸w z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi膮ca, w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony, bez wzgl臋du na tytu艂 i 藕r贸d艂o ich uzyskania pomniejszon膮 o miesi臋czne obci膮偶enie podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia spo艂eczne oraz kwot臋 aliment贸w 艣wiadczonych na rzecz innych os贸b.

Do dochodu ustalonego w powy偶szy spos贸b nie wlicza si臋:
鈥 jednorazowego pieni臋偶nego 艣wiadczenia socjalnego;
鈥 zasi艂ku celowego;
鈥 pomocy materialnej maj膮cej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepis贸w o systemie o艣wiaty;
鈥 warto艣ci 艣wiadczenia w naturze;
鈥 艣wiadczenia przys艂uguj膮cego osobie bezrobotnej na podstawie przepis贸w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu艂u wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych;
鈥 dochodu z powierzchni u偶ytk贸w rolnych poni偶ej 1 ha przeliczeniowego;
鈥 艣wiadczenia wychowawczego (tzw. 鈥500+鈥), o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) oraz 艣wiadczenia dobry start (300+)

Rodzin膮 s膮 osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj膮ce w faktycznym zwi膮zku, wsp贸lnie zamieszkuj膮ce i gospodaruj膮ce w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej.

Stypendium nie przys艂uguje:
鈥 dzieciom odbywaj膮cym wychowanie przedszkolne,
鈥 dzieciom odbywaj膮cym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
鈥 uczniom, kt贸rzy otrzymuj膮 inne stypendium ze 艣rodk贸w publicznych z wyj膮tkiem sytuacji, kiedy 艂膮czna kwota otrzymywanych stypendi贸w nie przekracza dwudziestokrotno艣ci kwoty o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych w przypadku uczni贸w a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych osiemnastokrotno艣ci kwoty o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych,
鈥 studentom.

Pouczenie:
鈥 Wnioskodawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 organ, kt贸ry przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, kt贸re stanowi艂y podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r.
鈥 Stypendium szkolne wstrzymuje si臋 lub cofa w przypadku ustania przyczyn, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r.).
鈥 Nale偶no艣ci z tytu艂u nienale偶nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj膮 艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r.).
鈥 Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto sk艂adaj膮c zeznanie maj膮ce s艂u偶y膰 za dow贸d w post臋powaniu s膮dowym lub w innym post臋powaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd臋 lub zataja prawd臋, podlega karze pozbawienia wolno艣ci od 6 miesi臋cy do lat 8.

Dokumentowanie wydatk贸w:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundacj臋 poniesionych przez wnioskodawc臋 wydatk贸w za udzia艂 ucznia w zaj臋ciach edukacyjnych lub wydatk贸w na cele edukacyjne dla uczni贸w po przed艂o偶eniu dowodu potwierdzaj膮cego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawc臋 do wysoko艣ci przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 obowi膮zuj膮 faktury, rachunki, umowy za:
鈥 zakup podr臋cznik贸w od czerwca 2020r.,
鈥 pozosta艂e materia艂y szkolne od lipca 2020r. do czerwca 2021r.
鈥 abonament internetowy od wrze艣nia 2020r. do czerwca 2021r.