Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 11.03.2020 111439

Gmina Pieszyce otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Ekożłobek” w wysokości 531 612,40 zł.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn zamieszkujących gminę miejsko-wiejską Pieszyce, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopach wychowawczych, bądź chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.
Projekt jest realizowany w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach.
W ramach projektu rodzice dzieci uczęszczających do żłobka miejskiego (15 osób), pozostające bez zatrudnienia lub przebywające na urlopach wychowawczych, bądź chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, będą mogli skorzystać z refundacji części kosztów za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt- czesne oraz wyżywienie).
Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie do ogrodu
i sal zabaw, środki czystości i materiały plastyczne.
Realizacja projektu umożliwi powrót na rynek pracy rodzicom, którzy często ze względu na trudną sytuację materialną lub osobistą, nie decydowali się na to, by zapisać dziecko do żłobka.
Projekt będzie realizowany do 31.08.2021r.
Całkowita wartość projektu : 632 412,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 531 612,40 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy
Działanie: 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne