Informujemy, że w roku 2020 Gmina Pieszyce planuje przeprowadzić wybiórcze kontrole podatkowe, sprawdzające między innymi właściwą wysokość podatku od nieruchomości.
Weryfikowane będą następujące zagadnienia:
1) czy rozpoczęto użytkowanie budynku przed formalnym zakończeniem budowy,
2) czy wykazana powierzchnia wykazana do opodatkowania jest zgodna ze stanem faktycznym,
3) czy funkcjonalność budynku wykazana jest zgodna z ewidencją gruntów i budynków
Przypominamy iż zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 poz.1170 ze zm.) Art. 1a.1 pkt.5 powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Zgodnie z art. 4.1 pkt 2 w/w ustawy powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 1,40 m do 2,20 zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.
Poniżej rys. jak prawidłowo obliczyć powierzchnię użytkową budynku.
PodatekOdNieruchomosciNews
Zachęcamy zatem do sprawdzenia deklarowanych powierzchni oraz do ewentualnego składania korekt informacji podatkowych. Więcej informacji dostępnych w Referacie Dochodów Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce w pokoju nr 2 bądź pod numerem telefonu: 74 8365492. Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce ( pokój nr 2) lub na stronie internetowej Gminy PIESZYCE.

Formularze podatków lokalnych i zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.