W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje si臋 szereg program贸w pomocy skierowanych do mieszka艅c贸w wsi. Przedstawiamy kr贸tki informator o tych instrumentach wsparcia, kt贸re s膮 obecnie dost臋pne w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020. W艣r贸d nich s膮 dwie nowo艣ci.

TWORZENIE GRUP PRODUCENT脫W
28 pa藕dziernika 2019 r. Agencja rozpocznie przyjmowanie wniosk贸w o udzielenie wsparcia finansowego na 鈥濼worzenie grup producent贸w i organizacji producent贸w鈥. Nab贸r zako艅czy si臋 13 grudnia.
Pomoc skierowana jest do nowych grup producent贸w rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich sk艂ad musz膮 wchodzi膰 wy艂膮cznie osoby fizyczne, dzia艂aj膮ce jako przedsi臋biorcy prowadz膮cy mikro, ma艂e lub 艣rednie przedsi臋biorstwo. Ponadto o wsparcie mog膮 stara膰 si臋 grupy, kt贸re spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki: zosta艂y uznane przez dyrektora oddzia艂u regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego; 艂膮cz膮 producent贸w jednego produktu lub grupy produkt贸w, kt贸rzy nie byli cz艂onkami grupy producent贸w lub organizacji producent贸w utworzonej ze wzgl臋du na ten sam produkt lub grup臋 produkt贸w, kt贸rej przyznano i wyp艂acono pomoc na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci ze 艣rodk贸w UE po 1 maja 2004 r.; w sk艂ad grupy producent贸w nie wchodz膮 ma艂偶onkowie cz艂onk贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej oraz osoby powi膮zane bezpo艣rednio z nimi kapita艂owo lub osobowo; zadeklaruj膮 realizacj臋 planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysoko艣膰 pomocy finansowej, jak膮 mo偶e otrzyma膰 grupa, zale偶y od warto艣ci przychod贸w netto uzyskanych ze sprzeda偶y produkt贸w lub grupy produkt贸w, wytworzonych przez jej cz艂onk贸w w poszczeg贸lnych latach. Wa偶ne jest, 偶e odbiorcami produkt贸w nie mog膮 by膰 osoby nale偶膮ce do grupy producent贸w, wsp贸艂ma艂偶onkowie takich os贸b, podmioty powi膮zane kapita艂owo lub osobowo z beneficjentem lub jego wsp贸艂ma艂偶onkiem.
Wysoko艣膰 pomocy od 2019 r. wzros艂a i wynosi obecnie: w pierwszym roku - 10 proc. przychod贸w netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w pi膮tym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w ka偶dym roku pi臋cioletniego okresu przyznawania wsparcia.
Wsparcia nie mo偶na otrzyma膰 na tworzenie grup producent贸w zajmuj膮cych si臋 hodowl膮 drobiu, wyrobami z mi臋sa drobiowego i jego podrob贸w.

ROZW脫J US艁UG ROLNICZYCH
Do 20 listopada przedsi臋biorcy, kt贸rzy 艣wiadcz膮 us艂ugi na rzecz rolnik贸w i chc膮 rozwija膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰, mog膮 z艂o偶y膰 wniosek o pomoc na 鈥濺ozw贸j przedsi臋biorczo艣ci 鈥 rozw贸j us艂ug rolniczych鈥.

O dotacj臋 mo偶e ubiega膰 si臋 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra jako mikro- lub ma艂e przedsi臋biorstwo wykonuje dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 obejmuj膮c膮 艣wiadczenie us艂ug dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z nast臋puj膮cych kod贸w Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci: 01.61.Z - Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa wspomagaj膮ca produkcj臋 ro艣linn膮; 01.62.Z - Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa wspomagaj膮ca ch贸w i hodowl臋 zwierz膮t gospodarskich; 01.63.Z - Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa nast臋puj膮ca po zbiorach przez okres co najmniej dw贸ch lat poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku.
Refundacji podlega do 50 proc. koszt贸w kwalifikowalnych, do kt贸rych zalicza si臋 m.in. koszty zakupu lub leasingu (zako艅czonego przeniesieniem prawa w艂asno艣ci) nowych maszyn, narz臋dzi lub urz膮dze艅 do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprz臋tu komputerowego i oprogramowania s艂u偶膮cych do zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, op艂at za patenty i licencje. Pomoc przyznaje si臋 i wyp艂aca do wysoko艣ci limitu, kt贸ry wynosi maksymalnie 500 tys. z艂 na jednego beneficjenta.
Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomo艣ci, rzeczy u偶ywanych, jak tak偶e koszt贸w rob贸t budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Z pomocy wykluczone s膮 podmioty kt贸re otrzyma艂y wsparcie w ramach dzia艂ania 鈥濵odernizacja gospodarstw rolnych鈥 obj臋tego PROW na lata 2007-2013. Co wa偶ne, warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie ma艂偶onka.
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. b臋dzie trwa艂 nab贸r wniosk贸w na tzw. ma艂e przetw贸rstwo. Tym razem jednak, i to jest nowo艣膰 w PROW 2014-2020, b臋dzie on adresowany wy艂膮cznie do tych, kt贸rzy zajmuj膮 si臋 lub chc膮 podj膮膰 dzia艂alno艣膰 w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
O pomoc b臋d膮 si臋 mogli ubiega膰 rolnicy lub ich ma艂偶onkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pe艂nym zakresie, kt贸rzy ju偶 prowadz膮 lub zamierzaj膮 prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 przetw贸rcz膮 i sprzeda偶 produkt贸w przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Lista produkt贸w przetwarzanych i jednocze艣nie zbywanych (wym贸g 艂膮czny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoc贸w i warzyw, przetwory zbo偶owe, oleje; w臋dliny, produkty mleczne.
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. koszt贸w kwalifikowalnych poniesionych na realizacj臋 inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. z艂.
W katalogu koszt贸w inwestycji, na kt贸re mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie, s膮 m.in. koszty zakupu maszyn, urz膮dze艅 i wyposa偶enia niezb臋dnego do prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie przetwarzania produkt贸w rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynk贸w wykorzystywanych do prowadzenia dzia艂alno艣ci przetw贸rczej, w tym koszty dostosowania pomieszcze艅 gospodarczych oraz pomieszcze艅 s艂u偶膮cych dotychczas przygotowaniu posi艂k贸w; zakupu tzw. kontener贸w (obiekt贸w budowlanych), gdzie b臋dzie prowadzona dzia艂alno艣膰 przetw贸rcza, pod warunkiem, 偶e b臋d膮 one trwale zwi膮zane z nieruchomo艣ci膮; zakupu wraz z instalacj膮 maszyn lub urz膮dze艅 do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.
Warto podkre艣li膰, 偶e dofinansowanie nie obejmuje zakupu 艣rodk贸w transportu oraz u偶ywanych maszyn, urz膮dze艅 lub sprz臋tu.


INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW
22 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem na z艂o偶enie wniosku w ARiMR przez tych rolnik贸w, kt贸rzy chc膮 zabezpieczy膰 swoje uprawy przed skutkami suszy i otrzyma膰 dotacj臋 na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
Ta nowa forma pomocy realizowana jest w ramach dzia艂ania 鈥濵odernizacja gospodarstw rolnych鈥. Wsparciem finansowym mog膮 zosta膰 obj臋te trzy kategorie inwestycji: ulepszaj膮ce ju偶 istniej膮ce instalacje nawadniaj膮ce; powi臋kszaj膮ce obszar nawadniania; jednocze艣nie powi臋kszaj膮ce obszar nawadniania oraz ulepszaj膮ce ju偶 istniej膮ce instalacje.
Ubiegaj膮c si臋 o dotacj臋 na nawadnianie nale偶y: w przypadku ulepszenia istniej膮cych instalacji 鈥揹oprowadzi膰 do oszcz臋dno艣ci wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powi臋kszenia obszaru nawadniania 鈥 wykaza膰 brak znacz膮cego negatywnego oddzia艂ywania inwestycji na 艣rodowisko; w przypadku inwestycji wp艂ywaj膮cych na jednolite cz臋艣ci w贸d powierzchniowych lub podziemnych, kt贸rych stan ze wzgl臋du na ilo艣膰 wody zosta艂 w planie gospodarowania wodami w dorzeczu okre艣lony jako mniej ni偶 dobry 鈥 wykaza膰 faktyczn膮 (efektywn膮) oszcz臋dno艣膰 wody. St膮d te偶 ka偶da z inwestycji w nawadnianie musi mie膰 zainstalowane urz膮dzenie do pomiaru zu偶ycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. z艂, przy czym refundacji podlega 50 proc. koszt贸w poniesionych na realizacj臋 inwestycji (60 proc. w przypadku m艂odego rolnika).
Rolnicy mog膮 sfinansowa膰 z tego programu m.in. budow臋 studni i zbiornik贸w; zakup maszyn i urz膮dze艅 do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniaj膮cych i system贸w do sterowania nawadnianiem.
Nabory dotycz膮ce nawadniania w gospodarstwach rolnym b臋d膮 og艂aszane cyklicznie.

ZAPOBIEGANIE KL臉SKOM 呕YWIO艁OWYM
R贸wnie偶 do 22 listopada 2019 r. mo偶na sk艂ada膰 wnioski o 鈥濿sparcie inwestycji w 艣rodki zapobiegawcze, kt贸rych celem jest ograniczenie skutk贸w prawdopodobnych kl臋sk 偶ywio艂owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof鈥.
O przyznanie pomocy mog膮 ubiega膰 si臋 dwie grupy odbiorc贸w. Pierwsz膮 s膮 rolnicy prowadz膮cy ch贸w lub hodowl臋 nie mniej ni偶 50 艣wi艅, kt贸rzy chc膮 w swoich gospodarstwach zrealizowa膰 inwestycje zapobiegaj膮ce rozprzestrzenianiu si臋 ASF. Maksymalny limit wsparcia to 100 tys. z艂. Pieni膮dze mo偶na przeznaczy膰 m.in. na budow臋 ogrodze艅 chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, zakup urz膮dze艅 do dezynfekcji, remont pomieszcze艅 w celu utrzymywania 艣wi艅 w odr臋bnych, zamkni臋tych pomieszczeniach.
Drug膮 grup臋 stanowi膮 sp贸艂ki wodne lub zwi膮zki sp贸艂ek wodnych, kt贸re zamierzaj膮 zaopatrzy膰 si臋 w sprz臋t do utrzymania urz膮dze艅 wodnych s艂u偶膮cych zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez pow贸d藕 lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit pomocy wynosi 1 mln z艂.
Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi 80 proc.

ODBUDOWA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE
Do 31 grudnia 2019 r. mog膮 ubiega膰 si臋 o pomoc rolnicy, kt贸rzy ponie艣li w gospodarstwach straty spowodowane kl臋skami 偶ywio艂owymi lub wyst膮pieniem afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 (ASF). Nie warto jednak czeka膰 ze z艂o偶eniem wniosku do ostatniej chwili. Pomoc jest bowiem przyznawana wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu wniosk贸w do Agencji.
O udzielenie wsparcia w ramach dzia艂ania 鈥濱nwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej鈥 mog膮 ubiega膰 si臋 dwie grupy rolnik贸w. Pierwsz膮 stanowi膮 ci gospodarze, kt贸rzy ponie艣li straty spowodowane przez co najmniej jedn膮 z nast臋puj膮cych kl臋sk 偶ywio艂owych: pow贸d藕, deszcz nawalny, susz臋, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsuni臋cie si臋 ziemi, lawin臋, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drug膮 grup膮 s膮 rolnicy, kt贸rzy w celu zwalczania ASF musieli wybi膰 艣winie lub zniszczy膰 ich zw艂oki.
Przyznanie wsparcia uzale偶nione jest od powstania w gospodarstwie szk贸d spowodowanych przynajmniej przez jedn膮 z wymienionych kl臋sk 偶ywio艂owych b膮d藕 strat spowodowanych wyst膮pieniem ASF. Warunek: mia艂y one miejsce w roku, w kt贸rym jest sk艂adany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dw贸ch lat poprzedzaj膮cych rok sk艂adania takiego wniosku.
Straty w uprawach rolnych, zwierz臋tach gospodarskich czy rybach musz膮 wynosi膰 co najmniej 30 proc. 艣redniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczy膰 sk艂adnika gospodarstwa, kt贸rego odtworzenie wymaga poniesienia koszt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do udzielenia wsparcia. Wysoko艣膰 poniesionych strat z powodu wyst膮pienia kl臋ski szacuje komisja powo艂ana przez wojewod臋. Na tej podstawie okre艣lana jest wysoko艣膰 pomocy, jak膮 mo偶e otrzyma膰 rolnik.
Natomiast w przypadku wst膮pienia ASF o pomoc mog膮 ubiega膰 si臋 rolnicy, kt贸rym powiatowy lekarz weterynarii nakaza艂, w drodze decyzji, zabicie 艣wi艅 lub zniszczenie ich zw艂ok w celu zwalczania ASF oraz je偶eli na dzie艅 wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych 艣wi艅.
Wsparcie w obu przypadkach nie mo偶e przekroczy膰 limitu pomocy, kt贸ry wynosi do 300 tys. z艂 na rolnika i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. koszt贸w kwalifikowalnych.

Szczeg贸艂owe informacje:
鈥 www.arimr.gov.pl,
鈥 w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddzia艂ach ARiMR
鈥 pod numerem bezp艂atnej infolinii: 800-38-00-84