Od 25 wrze艣nia 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, kt贸rzy chc膮 zabezpieczy膰 swoje uprawy przed skutkami suszy, mog膮 sk艂ada膰 wnioski o dotacj臋 na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.
NawadnianieNewsO pomoc, kt贸ra realizowana jest w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych鈥 operacji typu 鈥濵odernizacja gospodarstw rolnych鈥 obj臋tego PROW na lata 2014-2020, mo偶e ubiega膰 si臋 rolnik, o kt贸rym mowa w art. 17 ust. 2 rozporz膮dzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wsp贸lnicy sp贸艂ek cywilnych, osoba prawna, sp贸艂ka osobowa prawa handlowego, oddzia艂 przedsi臋biorcy zagranicznego, je偶eli :
- jest posiadaczem samoistnym lub zale偶nym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 鈥 Kodeks cywilny, obejmuj膮cego co najmniej 1 ha i nie wi臋cej ni偶 300 ha grunt贸w ornych, sad贸w, 艂膮k trwa艂ych, pastwisk trwa艂ych, grunt贸w rolnych zabudowanych, grunt贸w pod stawami lub grunt贸w pod rowami, lub nieruchomo艣ci s艂u偶膮cej do prowadzenia produkcji w zakresie dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014r., po艂o偶onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 鈥瀏ospodarstwem鈥.
- w gospodarstwie, kt贸rego wnioskodawca jest posiadaczem, musi by膰 prowadzona w celach zarobkowych dzia艂alno艣膰 rolnicza w zakresie produkcji zwierz臋cej lub ro艣linnej, z wy艂膮czeniem chowu i hodowli ryb, i dzia艂alno艣膰 ta nie mo偶e by膰 prowadzona w celach naukowo-badawczych.
- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepis贸w o krajowym systemie ewidencji producent贸w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk贸w o przyznanie p艂atno艣ci, zwany dalej 鈥瀗umerem identyfikacyjnym鈥.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. z艂, przy czym refundacji podlega 50 proc. koszt贸w poniesionych na realizacj臋 inwestycji (60 proc. w przypadku m艂odego rolnika). Minimalny poziom koszt贸w inwestycji musi by膰 wy偶szy ni偶 15 tys. z艂. Obowi膮zuje brak podzia艂u inwestycji na etapy 鈥 z艂o偶enie wniosku o p艂atno艣膰 ko艅cow膮 powinno nast膮pi膰 przed up艂ywem 24 miesi臋cy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie p贸藕niej ni偶 do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy b臋d膮 mogli sfinansowa膰 z tego programu m.in.:
- wykonanie uj臋膰 wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiornik贸w,
- zakup nowych maszyn i urz膮dze艅, w szczeg贸lno艣ci do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a tak偶e nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych system贸w nawadniaj膮cych i system贸w do sterowania nawadnianiem;
- budow臋, zakup lub instalacj臋 element贸w infrastruktury technicznej niezb臋dnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalacj臋 urz膮dze艅 do pozyskiwania energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych,
- zakup sprz臋tu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.
- op艂at za patenty lub licencje.

Przy inwestycjach modernizuj膮cych istniej膮ce instalacje, konieczne b臋dzie wykazanie, 偶e przyczyniaj膮 si臋 one do oszcz臋dno艣ci wody na poziomie 10%.

W tym obszarze wsparcia wskazane zosta艂y dokumenty preselekcyjne, kt贸rych niedo艂膮czenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia:
a) ostateczna decyzja zatwierdzaj膮ca projekt rob贸t geologicznych na wykonanie uj臋cia w贸d podziemnych wraz z kopi膮 tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i g贸rniczego wraz z kopi膮 decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach, je偶eli jest wymagana zgodnie z przepisami o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko 鈥 w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj臋 dotycz膮c膮 wykonania uj臋cia w贸d podziemnych wymagaj膮c膮 sporz膮dzenia takiego projektu, a podmiot ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie pomocy nie posiada w dniu sk艂adania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopi膮 operatu wodnoprawnego, na podstawie kt贸rego wydano to pozwolenie 鈥 w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj臋 dotycz膮c膮 wykonania uj臋cia w贸d podziemnych lub powierzchniowych, na realizacj臋 kt贸rej jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie pomocy w dniu sk艂adania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pob贸r w贸d powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania grunt贸w lub upraw wraz z kopi膮 operatu wodnoprawnego, na podstawie kt贸rego wydano to pozwolenie 鈥 w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj臋 dotycz膮c膮 poboru w贸d powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania grunt贸w lub upraw, na realizacj臋 kt贸rej jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wy艂膮czeniem przypadku gdy operacja obejmuje r贸wnie偶 inwestycj臋 dotycz膮c膮 wykonania uj臋cia w贸d podziemnych, w przypadku kt贸rej podmiot ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie pomocy do艂膮cza dokumenty, o kt贸rych mowa w lit. a,
d) zg艂oszenie wodnoprawne wraz z za艣wiadczeniem o niezg艂oszeniu sprzeciwu do zg艂oszenia wodnoprawnego 鈥 w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, je偶eli operacja obejmuje inwestycj臋, na realizacj臋 kt贸rej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
O kolejno艣ci przys艂ugiwania pomocy, zdecyduje suma punkt贸w przyznawanych na podstawie okre艣lonych w rozporz膮dzeniu wykonawczym kryteri贸w wyboru.
Wnioski przyjmuj膮 oddzia艂y regionalne ARiMR, mo偶na je tak偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem biur powiatowych lub drog膮 pocztow膮.
Szczeg贸艂owe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddzia艂ach ARiMR oraz pod numerem bezp艂atnej infolinii: 800-38-00-84.