Ośrodek Szkolenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
w Ząbkowicach Śl.

Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną dziecka,
co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy,
i to po raz kolejny, jak pomóc dzieciom,
które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen?


Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.


TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:
• uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.
• kształcenie ogólne realizowane jest w:
 Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
 Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
 Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.
• Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
• Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz
• otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.
• uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.
Wykaz wymaganych dokumentów
1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
a) kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika
b) ankieta
c) zgoda na udostępnianie danych osobowych
d) zgoda na udostępnianie wizerunku
e) zgoda na udział w imprezach
c) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),
d) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,
e) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,
f) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,
g) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach
h)świadectwo ukończenia
i) oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,
j) zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.
k) 2 zdjęcia.
Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej :
a) Wymagane dokumenty wymienione w p. 1
b) Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
c) należy złożyć (na specjalnym druku) podanieo przyjęcie do określonej szkoły zawodowej
Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
ul. Cukrownicza 8
57-200 Ząbkowice Śl.
Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139