Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorz膮dzie gminnym oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych , ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku le艣nym , kt贸re wchodz膮 w 偶ycie z dniem 01.01.2016 r.

Zmiany w podatku od nieruchomo艣ci:
1. Usuni臋to poj臋cie "wzgl臋dy techniczne".
W obowi膮zuj膮cym stanie prawnym grunty, budynki i budowle znajduj膮ce si臋 w posiadaniu podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸re nie s膮 i nie mog膮 by膰 wykorzystywane do prowadzenia tej dzia艂alno艣ci gospodarczej ze wzgl臋d贸w technicznych, opodatkowuje si臋 ni偶sz膮 stawk膮 podatku od nieruchomo艣ci. Poniewa偶 poj臋cie "wzgl臋dy techniczne" nie zosta艂o zdefiniowane w ustawie na tle stosowania tego przepisu dochodzi艂o do licznych spor贸w, efektem kt贸rych jest bogate orzecznictwo, nierozwiewaj膮ce jednak wszystkich w膮tpliwo艣ci. W zwi膮zku z tym ustawodawca dokona艂 zmiany przepisu w art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz doda艂 ust. 2a w ustawie o podatkach i op艂atach lokalnych ustalaj膮c, 偶e do grunt贸w, budynk贸w i budowli zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej nie zalicza si臋: budynk贸w, budowli lub ich cz臋艣ci, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o kt贸rej mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p贸藕n. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru g贸rniczego, na podstawie kt贸rej trwale wy艂膮czono budynek, budowl臋 lub ich cz臋艣ci z u偶ytkowania. Zatem ni偶sz膮 stawk膮 opodatkowane b臋d膮 teraz budynki, budowle lub ich cz臋艣ci, w stosunku do kt贸rych w艂a艣ciwy organ nadzoru budowlanego lub g贸rniczego wyda decyzj臋 nakazuj膮c膮, w艂a艣cicielowi lub zarz膮dcy rozbi贸rk臋 tego obiektu i uporz膮dkowanie terenu oraz okre艣laj膮c膮 terminy przyst膮pienia do tych rob贸t i ich zako艅czenia.

2. Ograniczenie zwolnie艅 podatkowych
a) Dokonano zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.l. na podstawie, kt贸rego zwolnione b臋d膮 od podatku od nieruchomo艣ci "grunty, budynki lub ich cz臋艣ci zaj臋te wy艂膮cznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dzia艂alno艣ci w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y w zakresie o艣wiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyj膮tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz grunty zaj臋te trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i m艂odzie偶y"
b) Ograniczono zakres zwolnie艅 od podatku grunt贸w po艂o偶onych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz grunt贸w Skarbu Pa艅stwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.

3. Zmiany w podatku rolnym i le艣nym
a) Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe u偶ytk贸w rolnych (grunty rolne zabudowane, rowy i inne) 鈥 art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym.
b) Ograniczono zakres zwolnie艅 w podatku rolnym:
路 uczelnie oddaj膮ce grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom ni偶 uczelnie trac膮 zwolnienie - art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,
路 w zwi膮zku z brakiem obowi膮zkowej s艂u偶by wojskowej zniesiono ulg臋 w podatku rolnym dla 偶o艂nierzy odbywaj膮cych zasadnicz膮 s艂u偶b臋 wojskow膮 - uchylono art. 13a ustawy o podatku rolnym. c) Zniesiono preferencyjn膮 stawk臋 podatku le艣nego (50%) dla las贸w ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku le艣nym
d) Wprowadzono nowe poj臋cie 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego - dodano art. 6a w ustawie o podatku le艣nym.

Zmiany dotycz膮ce p艂atno艣ci podatk贸w: od nieruchomo艣ci, rolnego i le艣nego.
Ustawodawca wprowadzi艂 z dniem 01.01.2016 r. nast臋puj膮ce zmiany w p艂atno艣ci podatk贸w:
1. Je偶eli kwota podatk贸w: od nieruchomo艣ci, rolnego, le艣nego nie przekroczy 100 z艂, podatek b臋dzie p艂atny jednorazowo w terminie p艂atno艣ci pierwszej raty.
2. Nie dor臋cza si臋 decyzji i nie pobiera si臋 podatku w przypadkach, gdy kwota zobowi膮zania jest ni偶sza od koszt贸w przesy艂ki poleconej (koszty te wynosz膮 obecnie 6,10 z艂).

 

Osoby fizyczne wype艂niaj膮 druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci TUTAJ), IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego TUTAJ), IL-1 (informacja w sprawie podatku le艣nego TUTAJ)

 

Osoby prawne wype艂niaj膮 druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci TUTAJ), Druk dane o nieruchomo艣ciach TUTAJ, DR-1 (Deklaracja na podatek rolny TUTAJ), DL-1 (Deklaracja na podatek le艣ny TUTAJ)

 

Druki dotycz膮ce zwolnie艅 dla os贸b fizycznych i prawnych:

Druk ZN-1 (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo艣ci TUTAJ)

Druk ZL-1 (Dane o zwolnieniach w podaku le艣nym TUTAJ)