pszok

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pieszyce, zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych T. Drozdowski
3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Zakładu Usług Komunalnych
T. Drozdowski przy ul. Bielawskiej 6 w Pieszycach.
4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Pieszyce.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 
§ 1
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pieszyce, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp).
 
§ 2
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) Papier i tektura – w każdej ilości
b) Tworzywa sztuczne – w każdej ilości
c) Opakowania ze szkła – w każdej ilości
d) Metal – w każdej ilości
e) Opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości
f) Przeterminowane leki – w każdej ilości
g) Chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości
h) Zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości
i) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 300 kg jednorazowo
j) Meble i inne odpady wielkogabarytowe –300 kg jednorazowo
k) Odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie przekraczającej 300 kg miesięcznie na mieszkańca
l) Zużyte opony, z wyłączeniem opon ciężarowych i rolniczych – w ilości nie przekraczającej jednorazowo 5 sztuk
m) Odpady zielone - w ilości nie przekraczającej 100 kg- jednorazowo
n) Odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości
 

§ 3
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
- od poniedziałku do piątku od 12:00 – 17:00
- w każdą sobotę od 10:00 – 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

§ 4
Przekazane przez mieszkańców odpady muszą być przez mieszkańca posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady musi umieścić odpady w miejscu lub w pojemniku wskazanym przez Pracownika PSZOK. W przypadku, gdy przekazujący odpady nie spełni w/w. warunków lub ilość odpadów przekracza limity określone w punkcie § 2 Pracownik PSZOK może odmówić odebrania odpadów.
 

§ 5
Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu.