pszok

 

1. Regulamin okre艣la szczeg贸艂owe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych dla mieszka艅c贸w Gminy Pieszyce, zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK prowadzony jest przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych T. Drozdowski
3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Zak艂adu Us艂ug Komunalnych
T. Drozdowski przy ul. Bielawskiej 6 w Pieszycach.
4. Do PSZOK przyjmowane s膮 selektywnie zebrane odpady komunalne pochodz膮ce z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych z Gminy Pieszyce.
5. Przyj臋cia odpad贸w dokonuje upowa偶niony pracownik PSZOK.
6. Przyj臋cia odpad贸w dokonuje si臋 po sprawdzeniu zgodno艣ci dostarczonych odpad贸w z wykazem aktualnie przyjmowanych odpad贸w.
7. Odpady przyjmowane s膮 do PSZOK nieodp艂atnie.
8. Korzystaj膮cy z PSZOK zobowi膮zani s膮 do bezwzgl臋dnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 
搂 1
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych przyjmowane s膮 segregowane odpady komunalne dostarczane przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Pieszyce, legitymuj膮cych si臋 dokumentem potwierdzaj膮cym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzaj膮cym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp).
 
搂 2
Rodzaje odpad贸w komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) Papier i tektura 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
b) Tworzywa sztuczne 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
c) Opakowania ze szk艂a 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
d) Metal 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
e) Opakowania wielomateria艂owe 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
f) Przeterminowane leki 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
g) Chemikalia, w tym: resztki farb, lakier贸w, klej贸w, 偶ywic, 艣rodk贸w do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, 艣rodki czyszcz膮ce, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozosta艂o艣ci po domowych 艣rodkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 艣rodki ochrony ro艣lin, opakowania po chemikaliach 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
h) Zu偶yte baterie i akumulatory 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
i) Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny 鈥 300 kg jednorazowo
j) Meble i inne odpady wielkogabarytowe 鈥300 kg jednorazowo
k) Odpady budowlane i rozbi贸rkowe 鈥 w ilo艣ci nie przekraczaj膮cej 300 kg miesi臋cznie na mieszka艅ca
l) Zu偶yte opony, z wy艂膮czeniem opon ci臋偶arowych i rolniczych 鈥 w ilo艣ci nie przekraczaj膮cej jednorazowo 5 sztuk
m) Odpady zielone - w ilo艣ci nie przekraczaj膮cej 100 kg- jednorazowo
n) Odpady ulegaj膮ce biodegradacji inne ni偶 zielone 鈥 w ka偶dej ilo艣ci
 

搂 3
Punkt Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych czynny jest :
- od poniedzia艂ku do pi膮tku od 12:00 鈥 17:00
- w ka偶d膮 sobot臋 od 10:00 鈥 14.00, za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

搂 4
Przekazane przez mieszka艅c贸w odpady musz膮 by膰 przez mieszka艅ca posegregowane i wolne od innych zanieczyszcze艅, a przekazuj膮cy odpady musi umie艣ci膰 odpady w miejscu lub w pojemniku wskazanym przez Pracownika PSZOK. W przypadku, gdy przekazuj膮cy odpady nie spe艂ni w/w. warunk贸w lub ilo艣膰 odpad贸w przekracza limity okre艣lone w punkcie 搂 2 Pracownik PSZOK mo偶e odm贸wi膰 odebrania odpad贸w.
 

搂 5
Na teren PSZOK nie b臋d膮 przyjmowane odpady inne ni偶 wymienione 搂 2 niniejszego Regulaminu.