Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2022 r., godz.: 14:00.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 51/2022).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2022 r. (projekt nr 47/2022).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 48/2022).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 49/2022).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce ( projekt nr 50/2022).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/287/2022 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 rok (projekt nr 52/2022).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ