Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach zaplanowanej na dzie艅 29 czerwca 2022 r., godz.: 14:00.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 51/2022).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 r. (projekt nr 47/2022).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 48/2022).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 49/2022).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie okres虂lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagogo虂w, pedagog贸w specjalnych, psychologo虂w, logopedo虂w, terapeuto虂w pedagogicznych, doradco虂w zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placo虂wek przedszkolnych pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze, zatrudnionych w szko艂ach, dla kto虂rych organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce ( projekt nr 50/2022).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIX/287/2022 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 rok (projekt nr 52/2022).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ