Lokalizacja punkt贸w Nieodp艂atnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Dzier偶oniowskiego

Ponadto nieodp艂atna  pomoc  prawna realizowana b臋dzie w  punktach  zlokalizowanych na terenie powiatu tj.:

1. Punkt 1 - Starostwo Powiatowe w Dzier偶oniowie, Rynek 27, pok. 314, nieodp艂atna pomoc, prawna - porady udzielane przez radc贸w prawnych z Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Wa艂brzychu, tj;
- poniedzia艂ek w godzinach od 7.30 do godz. 11.30, pr. Grzegorz Zalizowski,
- wtorek w godzinach od 7.30 do godz. 11.30, pr. Natalia Malinowska,
- 艣roda w godzinach od 7.30 do godz. 11.30,. pr. Dawid Lechowski,
- czwartek  w godzinach od 730  do godz. 11.30, pr. Marta Gdynia- Dzielska
- pi膮tek w godzinach od 7.30 do godz. 11:30, pr. Jakub Wachowiak,

2. Punkt 2 - Starostwo Powiatowe w Dzier偶oniowie Rynek  27 pok. 344, nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie oraz nieodp艂atna mediacja prowadzony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮.
- Niezale偶ne Forum Doradczo - Szkoleniowe; od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 11:30 do godz. 15:30;

3. Punkt 3 - punkt mobilny - Urz膮d Gminy Dzier偶oni贸w, ul. Piastowska 1, nieodp艂atna pomoc prawna prowadzony przez organizacje pozarz膮dow膮 - Stowarzyszenie Inicjatyw Spo艂ecznych 鈥濿sparcie, Informacja, Rozw贸j" - poniedzia艂ek, 艣roda, czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00,
- Urz膮d Miasta Pilawa G贸rna, ul. Piastowska 69, punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 Stowarzyszenie Inicjatyw Spo艂ecznych, Wsparcie, Informacja, Rozw贸j" - wtorek od 12.00 do 16.00 i pi膮tek od 8.00 do 12.00.

4. Punkt nr 4 - punkt mobilny - Urz膮d Gminy 艁agiewniki, Gminny O艣rodek Kultury Bibliotek i Sportu, ul. Wroc艂awska  1; punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokat贸w z Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Wa艂brzychu; wtorek 12.00- 16.00, adw. Justyna Maniecka;

- Urz膮d Miasta Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci, ul. Wolno艣ci 24; punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokat贸w z Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Wa艂brzychu;
- poniedzia艂ek 12.00 - 16.00 - adw. Mateusz 呕muda,
- 艣roda 12.00 - 16.00 - adw. Leszek Filipiak,
- czwartek 12.00 - 16.00 - adw. Micha艂 Uszpulewicz,
- pi膮tek 12.00-16.00 鈥 adw. Aleksandra Nizielska.

----------------------------------------------------------

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) oraz rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492).

Osoby uprawnione: Nieodp艂atna pomoc prawna i nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie przys艂uguj膮 osobie uprawnionej, kt贸ra nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej.
 

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy zadanie to jest finansowane z bud偶etu pa艅stwa, z cz臋艣ci b臋d膮cej w dyspozycji wojewod贸w, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary dzia艂ania:

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:
1.    Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥, o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub,
2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub
3.    sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym, lub ",
4.    nieodp艂atn膮 mediacj臋, lub
5.    sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮",

Nieodp艂atna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem przygotowania do rozpocz臋cia tej dzia艂alno艣ci.

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1.    Dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj膮ce do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi膮zaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporz膮dzenie wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 planu dzia艂ania i pomoc w jego realizacji. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg贸lno艣ci porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego.
2.    Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje r贸wnie偶 nieodp艂atn膮 mediacj臋.